http://woodid.brinkster.net

ลักษณะโครงสร้างภายในของไม้และการตรวจพิสูจน์ชนิดไม้
wood anatomy and identification

last update
July 20, 2011
Free website
www.brinkster.com
หน้าแรก ชนิดไม้ ความรู้ป่าไม้ Links
 
Custom Search
 
หนังสือที่แนะนำ
สำหรับอ่านประกอบสามารถ
สั่งซื้อได้ที่นี่ทันที
ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา
ความรู้ป่าไม้
แนะนำต้นไม้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูตรคำนวณปริมาตรไม่แปรรูป ความยาวเป็นฟุต

หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (ฟุต) x 0.006944 = คิวบิกฟุต

สูตรคำนวณปริมาตรไม้แปรรูป ความยาวเป็นเมตร (ตามท้องตลาด)

หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (เมตร) x 0.0228 = คิวบิกฟุต

สูตรคำนวณปริมาตรไม้ซุงท่อน

โต2 (เมตร) x ยาว (เมตร) x 0.079577 หรือ โต (เมตร) x โต (เมตร) x ยาว (เมตร) x 0.079577

=================================================================

วิธีคำนวณปริมาณไม้

การคำนวณปริมาณไม้ ที่นิยมมี 2 วิธี

วิธีที่1คำนวณเป็นคิวบิกฟุต

ความหนา(นิ้ว)x ความกว้าง(นิ้ว)x ความยาว(เมตร)x 0.0228 = คิวบิกฟุต

ตัวอย่างเช่นไม้ขนาดหนา1.5นิ้ว กว้าง6นิ้ว ยาว 4.0เมตร =1.5x6x4.0x0.0228

=0.821 คิวบิกฟุต

วิธีที่2บอกพื้นที่ให้ และต้องการหาจำนวนไม้เป็นเมตร

ตัวอย่างเช่นห้องขนาด 3x2เมตร ต้องการใช้ไม้หน้ากว้าง8นิ้ว ปูพื้นจะต้องการไม้ทั้งหมดกี่เมตร

วิธีคิด ขนาดห้องกว้าง 2 เมตร เท่ากับ 200 ซม.ไม้กว้าง8นิ้ว เท่ากับ 20.3 ซม.เมื่อปูครบความกว้างต้องใช้ไม้ 10 แผ่น ขนาดความยาวไม้ แต่ละแผ่น 3 เมตร ดังนั้นใช้ไม้ทั้งหมด 30 เมตร

การหาปริมาตรไม้นั้นมีหน่วยเป็นลูกบาศก์(คิวบิท)ก็คือการนำความกว้างคูณความหนาและคูณด้วยความยาวของไม้นั่นเอง ที่นิยมใช้อยู่คือลูกบาศก์เมตรและลูกบาศก์ฟุต การกำหนดราคาไม้ในท้องตลาดนั้นเริ่มต้นจากการคำนวณหาปริมาตรของไม้ท่อนนั้นว่าได้จำนวนเท่าใดแล้วจึงนำมาเทียบราคาต่อลูกบาศก์ว่าควรจะมีราคาต่อท่อนเท่าใด

ในการซื้อขายไม้แปรรูปในปัจจุบันนั้น ราคาที่กำหนดจะมีทั้งลูกบาศก์ฟุต (ลบ.ฟุต-คิวบิทฟุต-F3) และลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม - คิวบิทเมตร- M3)

-การซื้อขายไม้แปรรูป(ไม้สัก) จะขายโดยใช้หน่วยเป็น ลบ.ฟุต และมีการกำหนดขนาดไม้เป็น นิ้ว(หนา)xนิ้ว(กว้าง)xฟุต (ยาว)

-การซื้อขายไม้เนื้อแข็งทั่วไป จะใช้หน่วยซื้อขายเป็น ลบ.ม และมีการกำหนาดเป็น นิ้ว(หนา)xนิ้ว(กว้าง)xเมตร(ยาว)

แต่ในปัจจุบันนั้น ราคาไม้เริ่มมีราคาสูงขึ้น การกำหนดปริมาตรไม้จึงหันมาใช้เป็น ลบ.ฟุตกันมากขึ้น แทบจะทุกชนิดไม้ก็ว่าได้

ตัวอย่างการหาปริมาตรไม้สัก เป็น ลบ.ฟุต (หน้าไม้ นิ้วxนิ้วxฟุต)

หมายเหตุ : นิ้ว มักเขียนแทนด้วย " :ฟุต มักเขียนแทนด้วย '

12" = 1' หรือ 1" = 1/12' นั่นเอง

กำหนด ราคาต่อ ลบ.ฟุต(คิวฟุต) 2500บาท หาราคาไม้จาก ไม้สัก ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3ฟุต

วิธีคิด หลักคิดคือทำให้ทุกด้านมีหน่วยเป็น ฟุตxฟุตxฟุต=ฟุต3 (คิวฟุต) เสียก่อน

= 1/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) x 4/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) x 3 (ไม่ต้องแปลง)

= 0.0833 ลบ.ฟุต (คิวฟุต) x 2500บาท(ราคาต่อคิวฟุต)

= 208.25 บาท (ราคาไม้ท่อนนี้)

หากมีจำนวนท่อนเท่าใดก็คูณหาราคารวมได้เลย ไม้สักนั้นการกำหนดราคาจะดูที่หน้าไม้และความยาวเป็นหลัก ยิ่งหน้าไม้กว้างและยาวจะยิ่งมีราคาแพงขึ้น

ตัวอย่างการหาปริมาตรไม้เบญจพรรณ เป็น ลบ.ฟุต(หน้าไม้ นิ้วxนิ้วxเมตร)

วิธีคิด หลักคิดคือทำให้ทุกด้านมีหน่วยเป็น ฟุตxฟุตxฟุต=ฟุต3 (คิวฟุต) เสียก่อน

หมายเหตุ 1ม.=100ซม. : 2.54ซม.=1นิ้ว : 12นิ้ว = 1ฟุต

กำหนด ราคาต่อ ลบ.ฟุต(คิวฟุต) 750บาท หาราคาไม้จาก ไม้เต็ง ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3.5 เมตร

= 1/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) x 4/12(แปลงเป็นฟุตโดยหาร12) x 350ซม/2.54(เป็นนิ้ว)/12(เป็นฟุต)

= 0.319 ลบ.ฟุต (คิวฟุต) x 750บาท(ราคาต่อคิวฟุต)

= 239.28 บาท (ราคาไม้ท่อนนี้)

และเมื่อได้อธิบายให้เข้าใจถึงที่มาของการหาค่าแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะนำค่าคงที่ที่หาได้มาคูณหรือหารขนาดไม้ได้ทันทีเลย

เช่น

? ถ้ากำหนดหน้าไม้เป็น นิ้วxนิ้วxฟุต สามารถคูณด้วย ด้วยค่าคงที่ = 1/144 (หรือหาร144 นั่นเอง)

? ถ้ากำหนดหน้าไม้เป็น นิ้วxนิ้วxเมตร สามารถคูณด้วย ด้วยค่าคงที่ = 0.0228

เช่น ข้อ1 ไม้สัก ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3ฟุต = 1x4x3 / 144 = 0.0833 ลบ.ฟุต (คิวฟุต)

ข้อ2 ไม้เต็ง ขนาด 1นิ้วx4นิ้วx3.5 เมตร = 1x4x3.5x0.0228 = 0.319 ลบ.ฟุต (คิวฟุต)


 

 

ไม้เนื้อแข็ง กับ ไม้เนื้ออ่อน

คำถาม : ที่มักจะมีการถามบ่อย คือ ไม้นี้ เป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อน

คำตอบ : ก่อนจะตอบคำถามเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสองว่า ไม้เนื้อแข็ง และ ไม้เนื้ออ่อน กันเสียก่อน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายความหมาย

๑. ความหมายทางด้านวิชาการ ทั้งทางด้านพฤษศาตร์ (botanical) และด้านกายวิภาคเนื้อไม้ (wood anatomy) ได้จัดกลุ่มไม้ไว้ ๒ กลุ่มใหญ่ คือ Hardwood และ Softwood ซึ่งคำทั้งนี้ บางคนอาจเข้าใจว่า ไม้กลุ่ม Hardwood เป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด และไม้ในกลุ่ม Softwood เป็นไม้เนื้ออ่อนหรือมีความแข็งแรงต่ำกว่าไม้กลุ่ม Hardwood ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว หาได้เป็นเช่นที่เข้าใจทั้งหมด แต่ก็อาจจะถูกบางส่วน เรื่องความแข็งแรงของไม้ ที่ไม้กลุ่ม Hardwood โดยส่วนใหญ่จะความแข็งแรงสูงกว่าไม้กลุ่ม Softwood แต่ก็มีไม้ Softwood อีกหลายชนิดที่ความแข็งแรงสูงกว่าไม้ Hardwood

---------------------

Hardwood

ความหมายของไม้ Hardwood ในที่นี้ ทางด้านพฤษศาตร์ หมายถึง ไม้ที่ลักษณะใบกว้าง (board leaf tree) จัดเป็นพวก Angiosperm ในอาณาจักรพืช (Plant kingdom) และไม้ในพวกนี้ยังแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ พืชใบเลี้ยงดี่ยว (monocotyledon) เช่น ไผ่ หวาย ปาล์ม และพืชใบเลี้ยงคู่ (dicotyledons) ซึ่งเป็นกลุ่มไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ทั่วไปในการก่อสร้างของไทยเรา เช่น สัก เหียง พลวง กราด แดง เต็ง รัง มะค่าโมง เป็นต้น (ภาพ ก.)

นอกจากนี้หากพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างเนื้อไม้ (wood anatomy) ไม้ Hardwood จะมีลักษณะเนื้อไม้ด้านหน้าตัด (cross section) จะมีรูพรุนทั่วไป (porous wood) (ภาพ ข.)

---------------------

Softwood

ความหมายของไม้ Softwood ในที่นี้ ทางด้านพฤษศาตร์ หมายถึง ไม้ที่ลักษณะใบแคบ (needle leaf tree) จัดเป็นพวก Gymnosperm ในอาณาจักรพืช (Plant kingdom) ในประเทศไทยพบเพียงไม่กี่ชนิด เช่น สนสองใบ สนสามใบ เป็นต้น (ภาพ ค.)

นอกจากนี้หากพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างเนื้อไม้ (wood anatomy) ไม้ Softwood จะมีลักษณะเนื้อไม้ด้านหน้าตัด (cross section) จะไม่มีรูพรุนในนื้อไม (non-porous wood) (ภาพ ข.)

=========================================

๒. ความหมายทั่วไปในการก่อสร้าง ซื้อขายไม้แปรรูป ไม้ท่อน ผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งจะมีความหมายว่า ไม้มีค่าความแข็งเท่าไหร่ สำหรับประเด็นนี้ การพิจารณาว่าไม้ชนิดใด หรือ ชิ้นใด หรือ ท่อนใด เป็นไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อน นั้น

ตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ของกรมป่าไม้ ได้จัดชั้นคุณภาพของไม้ว่า ๓ กลุ่ม ดังนี้

ชั้นคุณภาพ

ความแข็งแรง
กก./ซม2

ความทนทานตามธรรมชาติ
(ปี)
ไม้เนื้อแข็ง
มากกว่า ๑,๐๐๐
มากว่า ๖
ไม้เนื้อแข็งปานกลาง
๖๐๐-๑,๐๐๐
๒-๖
ไม้เนื้ออ่อน
น้อยกว่า ๖๐๐
น้อยกว่า ๒

โดยค่าความแข็งแรงวัดจาก ค่า MOR หรือ Modulus of rupture ค่าความทนทานของไม้ได้จากการทดลองนำไม้ตัวอย่างขนาด ๕ x ๕ x ๕๐ ซม. ทดลองปักลงดิน ๒๕ ซม. จนหักผุ

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของกรมป่าไม้นี้ ท่าสามารถสอบถามได้ที่ งานคุณสมบัติไม้ สำนักวิจัยฯ กรมป่าไม้ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๖๒-๓ ต่อ ๕๔๖๑

เพิ่มเติมคำศัพท์จากหนังสือ คำศัพท์ป่าไม้ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๗

hardwood
๑. ไม้ใบกว้าง
๒. เนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่
softwood
ไม้จำพวกสน
heartwood
แก่น
dicotyledons
พืชใบเลี้ยงคู่
momocotyledon
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
tree
ไม้; ไม้ต้น, ไม้ยืนต้น

++++++++++++ last update 20 July, 2011 ++++++++++++++++

 www.amazon.com

 

 
 
 
 
 
 
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------
สงวนลิขสิทธ์สำหรับการนำ คัดลอก ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับธุระกิจ การค้า หรือ เพื่อแสวงหากำไร หรือ ผลประโยชน์ทุกประเภท
อนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาได้เท่านั้น และกรุณาติดต่อขออนุญาตก่อนใช้ข้อมูล woodid2008@gmail.com